PP Katapult

PP Katapulten

Mål: Konstruera, testa, förbättra och dokumentera.

Tid : 3-4 tillfällen (80min)

Uppgift:

Att konstruera en katapult som kan skjuta kula 1 meter. Utveckla och förbättra katapulten efter första testet. Sluttestet innebär att din katapult ska skjuta en flirtkula över hela klassrummet.

Arbetet sker med den person du sitter bredvid enligt bordsplaceringen. Alla dokumenterar enskilt. Varje grupp får använda

  • 30 små glasspinnar
  • 10 stora glasspinnar
  • 8 gummisnoddar
  • Lim / limpistol
  • En metallkopp (från ett värmeljus)

Lektion 1: Genomgång av uppgiften. Tillverkning av skiss utifrån elevexempel. Fota skissen.

Lektion 2: Bygge av katapulten. Testning av katapulten. Dokumentera ditt arbete. Glöm inte att fota. Vi skriver loggbok. I skolan och hemma och så behövs.

Lektion 3: Förbättra (omprövning) katapulten. Sluttest. Dokumentera ditt arbete. Glöm inte att fota.Vi skriver loggbok. I skolan och hemma och så behövs.

Lektion 4: Reserv. Skriva rapport och lämna in.

 

Bedömning:

Förmåga Kunskapskrav Centralt innehåll
 

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

 

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 

 

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

 

 

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

 

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 

 

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

 

Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är synliggjord.

 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.